UK01

Bắt đầu từ
80,000₫
1 tháng

1 GB RAM
1 CPU Core
1 IP address
15GB SSD disk
Transfer 1TB
Bandwidth 100mbps

UK-Custom

Bắt đầu từ
80,000₫
1 tháng

1-6 GB RAM
1-6 CPU Core
1 IP address
15-50 GB SSD disk
Transfer 1TB
Bandwidth 100mbps